2024 m. liepos 20 d. šeštadienis
Orai Utenoje Utenos autobusų stoties eismo tvarkaraščiai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras Utenos rajono savivaldybės informacija Utenos internetinė televizija Utenos radijas Televizijos programa Valiutų kursai
Dienos vardadieniai:
Dienos patarlė:
Horoskopas: Metai:

show01

 • Senamiestis

  Utenio aikštė

 • Centras

  Skulptūra "Vaivorykštė"

 • Vyžuonos parkas

  Sporto arena

 • Dauniškis

  Dauniškio parkas

 • Dauniškis

  Dauniškio ežeras

 • Dauniškis

  Paminklinis akmuo miesto įkūrimui

 • Dauniškis

  Kultūros centras

 • Senamiestis

  Vyžuonėlio ežeras

 • Aukštakalnis

  Auikštakalnio daugiaaukščiai

 • Aukštakalnis

  Oro balionų fiesta

 • Dauniškis

  Dauniškio ežero fontanas

 • Dauniškis

  Dauniškio ežeras

 • Dauniškis

  Dauniškio ežero tiltas

Projektai Utenoje Gamybos, pramonės paskirties pastato (katilinės), įrengiant 8MW biokuro katilą ir kuro sandėlį, rekonstravimo projektas
( Balsų 0 )

Gamybos, pramonės paskirties pastato (katilinės), įrengiant 8MW biokuro katilą ir kuro sandėlį, rekonstravimo projektasTechninio projekto pavadinimas: Gamybos, pramonės paskirties pastato (katilinės), įrengiant 8MW biokuro katilą ir kuro sandėlį, Pramonės g. 11, Utenoje, rekonstravimo projektas. Statybos geografinė vieta: Pramonės g. 11. Statinio paskirtis: esama - gamybos, pramonės (7.8). Statytojas: UAB „Utenos šilumos tinklai". Projektuotojas: UAB „Enerstenos projektavimas". Projekto vadovas ir autorius: Vaiva Paulauskienė.

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis

Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis

Gamybos, pramonės.

Statybos rūšis

Rekonstravimas, nauja statyba.

Statinio kategorija

Ypatingas statinys.

Statinių techniniai ir paskirties rodikliai

Katilinė

Rekonstruojama katilinės 3H1b dalis - esamas priestatas (kuro sandėlis) 4p1b. Sandėlio patalpoje įrengiamas 8MW vandens šildymo katilas su biokuro pakura, išplečiamas katilinės plotas įrengiat naują biokuro sandėlį, pelenų konteinerio patalpą.

Katilinės 3H1b techniniai rodikliai po rekonstravimo:

 1. Užstatymo plotas iki 4581m2 (iš jo naujai įrengiamas - iki 230m2);
 2. Bendras pastato plotas - iki 4360m2 (iš jo naujai įrengiamas - iki 260m2);
 3. Pastato tūris iki 53022m2 (iš jo naujai įrengiamas - iki 2020m2);
 4. Aukštų skaičius - 1;
 5. Pastato aukštis - 11,50m.

Dūmtraukis

Naujai statomas plieninis savalaikis dūmtraukis. Aukštis - iki 30m.

Specialiosios naudojimo sąlygos

Sklype yra:

 • IX - dujotiekių apsaugos zonos;
 • XXVII - saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje;
 • I - ryšių linijų apsaugos zonos;
 • XLVIII - šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;
 • VI - elektros linijų apsaugos zonos;
 • XLIX -vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

Kultūros paveldo objektai

Vietovėje ir šalia jos nekilnojamų kultūros vertybių nėra.

Projektuojami statiniai

Rekonstruojama katilinės 3H1b dalis - esamas priestatas (kuro sandėlis) 4p1b. Sandėlio patalpoje įrengiamas 8MW vandens šildymo katilas su biokuro pakura, išplečiamas katilinės plotas įrengiat naują biokuro sandėlį, pelenų konteinerio patalpą.

Esamas metalinis dūmtraukis (30m aukščio) perkeliamas ant naujai įrengiamo pamato greta dabartinės jo buvimo vietos (šie darbai traktuojami kaip naujo dūmtraukio statyba). Ant seno dūmtraukio pamato, įrengiamas naujas apie 30m aukščio metalinis dūmtraukio stiebas (esamo dūmtraukio kap. remonto darbai). Esamo dūmtraukio įdėklas yra susidėvėjęs, todėl jis nebetinkamas šalinti „šlapius“ dūmus iš kondensacinio ekonomaizerio. Šie dūmtraukių korpusų sukeitimo darbai skirti nukreipti „šlapius“ dūmus per naujai įrengiamą dūmtraukio stiebą, o „sausus“ leisti per senąjį dūmtraukio stiebą, minimaliai pertvarkant dūmų kanalus.

Įrengiami reikalingi inžineriniai tinklai, prijungiant inžinerines komunikacijas prie miesto tinklų.

Projektinių pasiūlymų sprendiniai

Naujas 8MW galios vandens šildymo katilas su darbui ir eksploatacijai skirtais įrenginiais bus sumontuotas esamame biokuro sandėlyje prie termofikacinės elektrinės (TE). Pastatas bus pritaikytas, taip kad atitiktų katilinėms keliamus reikalavimus pagal šiuo metu galiojančius Lietuvos valstybės įstatymus. Katilo aprūpinimui biokuru numatomas naujas biokuro padavimo ūkis. Biokuro padavimo sistema numatoma naujame kuro sandėlyje šalia pastato, kuriame bus sumontuotas katilas. Katilo pakuros pelenų šalinimui numatoma pelenų šalinimo ir saugojimo sistema. Biokuro katilo dūmams šalinti ir valyti numatoma atskira dūmų sistema. Numatoma, kad dūmai iš naujos biokuro katilinės (BK), bus išvalomi bateriniame multiciklone, po to bus nukreipiami per esamą TE kondensacinį ekonomaizerį ir pašalinami per remontuojamą dūmtraukį. Nedirbant kondensaciniam ekonomaizeriui (tech. aptarnavimo ar remonto metu) „karšti“ dūmus iš TE šalinami per naujai įrengiamą dūmtraukį, o BK dūmai - per esamą mūrinį dūmtraukį, pajungiant į esamą ūlą. Termofikacinio vandens sistemą šilumos nuėmimui iš katilo numatoma atvesti nuo termofikacinio vandens kolektorių.

Katilo darbui skirtos sistemos projektuojamos taip, kad užtikrintų patikimą katilo darbą iki planinių stabdymų, užimtų kuo mažiau vietos ir būtų patogios prižiūrinčiam personalui.

Technologinio proceso aprašymas

Nauja BK gamins ir tieks šilumą Utenos miesto vartotojams. Energijos gamybai bus naudojamas biokuras.

Į biokuro sandėlį kuras atvežamas autotransportu ir išpilamas tiesiai į sandėlį ant judamų grindų arba atvežamas traktoriaus pagalba iš teritorijoje esamos biokuro aikštelės. Judančių grindų bei transporterių pagalba biokuras bus paduodamas į pakurą. Biokuras deginamas pakuroje, o degimo produktai bus ataušinami šalia jos sumontuotame vandens šildymo katile, pagaminta šiluma bus tiekiama į miesto šilumos tinklų I-ą arba II-ą paduodamo termofikacinio vandens magistralę.

Naujame biokuro sandėlyje bus įrengta kuro padavimo sistema, kurios pagalba bus galimybė tiekti biokurą į naują biokuru kūrenamą BK pakurą arba į TE kuro sandėlį ant esamų judamų grindų, kai nedirbs naujas VŠK.

Bus įrengta dūmų valymo nuo kietųjų dalelių sistema (baterinis multiciklonas), kuri užtikrins į atmosferą išleidžiamiems dūmams keliamus gamtosauginius reikalavimus.

Bus įrengta pelenų šalinimo iš biokuro pakuros ir dūmų valymo nuo kietųjų dalelių sistemos, kurios turės automatiškai šalinti pelenus ir juos kaupti uždarame konteineryje. Prisipildžius konteineriui, jis išvežamas į specializuotą įmonę.

Nauja BK bus pilnai automatizuota, nauja operatorinė BK neprojektuojama. Operatoriaus darbo vieta - esamoje UŠT katilinės pultinėje.

Planuojama metinė gamyba BK - 5100MWh, 60 proc. (4,8MW) apkrovimu, darbo laikas - 1063val.

Nuotekų tvarkymo pasiūlymai

Gamybinės ir buitinės nuotekos. Iš katilinės susidarys nuotekų nuo katilo prapūtimų, įrangos praplovimų, grindų plovimo. Nuotekų kiekiai bus labai nedideli, jos bus išleidžiamos į teritorijoje esamus artimiausius buitinių nuotekų tinklus.

Lietaus nuotekos. Lietaus vanduo nuo pastatų stogų per lietvamzdžius ir nuo danga padengtų plotų nukreipiamas į Utenos Rajoninės katilinės lietaus nuotekų tinklus.

Numatomos priemones, kad biokuras nuo aikštelės prie kuro sandėlio nepatektų ir neužkimštų kanalizacijos.

Utenos Rajoninės katilinės teritorijoje yra vienas paviršinių nuotekų tinklas, į kurį suvedamos nuotekos nuo pastatų stogų ir lietaus šulinėlių. Šios nuotekos nuvedamos į lietaus nuotekų valymo įrenginius dviejų sekcijų po 20l/s, paskui į siurblinę ir išpumpuojamas į upelį.

Atliekų tvarkymo pasiūlymai

Deginant biokurą kaip liekanti nepavojinga atlieka yra pelenai. Pelenų surinkimas iš pakuros bus vykdomas uždaru būru ir transporteriais paduodamas į uždarą pelenų konteinerį ne mažesnį kaip 10m3.

Pelenai iš multiciklono sraigtiniu transporteriu paduodami į pakuros dugno pelenų šalinimo grandiklinį transporterį. Pelenų išvežimą vykdo specializuota įmonė.

Triukšmo lygis

Triukšmo lygis ir katilinės komponentų vibracijos esant normaliam BK įrenginių darbo režimui neviršys Lietuvoje higienos normose, statybos techniniuose reglamentuose nustatytus leidžiamus triukšmo lygius.

Visi triukšmą keliantys įrenginiai yra katilinės patalpose.

Orientacinis energetinių išteklių kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai

El. energijos tiekimo patikimumas objektui iš tiekėjo II-os kategorijos.

Avariniam katilinės stabdymui, I-os kategorijos vartotojams, numatytas ~400V; 80kW dyzelinis elektros generatorius.

Visi pagrindiniai katilinės el. vartotojai 400/230V, 50Hz įtampos. Katilinės elektros įrenginių paskirstymo skydus ir el. įrenginius numatyta maitinti iš projektuojamo įvadinio skirstomojo jėgos skydo.

Projektuojama katilinės instaliuota galia: 200kW.

Projektuojama katilinės skaičiuojama galia: 150kW (tame sk.: 3kW apšvietimui).

Projektuojamas skaičiuojamas metinis el. energijos suvartojimas: 290000kWh/met.

Šilumos suvartojimas yra nedidelis, kadangi projektuojama katilinė pati gamins šilumą ir patalpos bus šildomos išsiskiriančia šiluma nuo technologinių įrenginių. Katilinei nedirbant, joje bus palaikoma ne didesnė nei 5°C temperatūra (nes joje nėra pastovių darbo vietų), vandeniniais kaloriferiais, kurie ims šilumą iš katilinėje esančio šilumos punkto nuo tuo metu dirbančių katilų. Metinis suvartojamos šilumos kiekis 30000kWh.

Bendras vandens kiekis buitiniams poreikiams ir technologijai 70m3/met. Projektuojama katilinė geriamuoju vandeniu aprūpinama iš miesto vandentiekio tinklo.

Numatomi nuotekų kiekiai į fekalinę kanalizaciją 10m³/metus.

Gamybos, pramonės paskirties pastato (katilinės), įrengiant 8MW biokuro katilą ir kuro sandėlį, rekonstravimo projektas Gamybos, pramonės paskirties pastato (katilinės), įrengiant 8MW biokuro katilą ir kuro sandėlį, rekonstravimo projektas Gamybos, pramonės paskirties pastato (katilinės), įrengiant 8MW biokuro katilą ir kuro sandėlį, rekonstravimo projektas

Gamybos, pramonės paskirties pastato (katilinės), įrengiant 8MW biokuro katilą ir kuro sandėlį, rekonstravimo projektas Gamybos, pramonės paskirties pastato (katilinės), įrengiant 8MW biokuro katilą ir kuro sandėlį, rekonstravimo projektas Gamybos, pramonės paskirties pastato (katilinės), įrengiant 8MW biokuro katilą ir kuro sandėlį, rekonstravimo projektas

Gamybos, pramonės paskirties pastato (katilinės), įrengiant 8MW biokuro katilą ir kuro sandėlį, rekonstravimo projektas

Informacijos šaltiniai: tekstas, foto - Utenos rajono savivaldybė 2017-10-09.

Komentarai  

 
0 #1 Ainis 2018-11-22 01:13
Projektas konkretus. Tikiuosi sandėlys atliks savo funkcijas maksimaliai, bus suderintas jo valdymas naudojant inovatyvias sistemas, tokias kaip http://www.terraerp.lt/funkcionalumas/sandelio-valdymas.aspx tuomet bus gerokai trumpesnis įrengimo išlaidų atsipirkimo laikas.
Citata | Pranešti administratoriui
 

Prisijungti

Dabar lankosi

Mes turime svetainėje prisijungusių svečių 61

Senoji svetainė

senoji_svetaine

Atsitiktinė nuotrauka